Куды падзеўся рэтрацягнік?27 снежня 2012 года добра запомніўся тым, хто прымаў удзел у святкаванні 150-годдзя Беларускай чыгункі. На чыгуначным вакзале пачуўся ўжо прызабыты гудок паравоза. У Гародню прыбыў адноўлены рэтрацягнік. У яго ў складзе паравоз і два вагона. Каб сабраць адзін спраўна дзеючы лакаматыў, з Крычава прыгналі два паравозы, паведамляе grodnonews.by.

Ðåòðî-ïîåçä ïðèáûë íà ïåðâóþ áåëîðóññêóþ æåëåçíîäîðîæíóþ ñòàíöèþ Ïîðå÷üå Ðåòðî-ïóòåøåñòâèå ê ïåðâîé áåëîðóññêîé æåëåçíîäîðîæíîé ñòàíöèè Ïîðå÷üå (Ãðîäíåíñêèé ðàéîí) ñîñòîÿëîñü 27 äåêàáðÿ. ÁÆÄ îðãàíèçîâàëè ýêñêóðñèîííî-êóëüòóðíóþ òóðèñòè÷åñêóþ ïðîãðàììó ïî ìàðøðóòó Ãðîäíî – Ïîðå÷üå, ïîñâÿùåííóþ 150-ëåòèþ ñòàëüíîé ìàãèñòðàëè. Åå ó÷àñòíèêè îòïðàâèëèñü ïî ïåðâîìó ïîñòðîåííîìó â Áåëàðóñè ó÷àñòêó æåëåçíîé äîðîãè – îò ñòàíöèè Ãðîäíî äî ñòàíöèè Ïîðå÷üå.  Íà ñòàíöèè Ïîðå÷üå ñîñòîÿëîñü òåàòðàëèçîâàííîå ïðåäñòàâëåíèå "Ïðèáûòèå ïåðâîãî ïîåçäà èç Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà". Ãîñòè óâèäåëè ïîåçä â ñòèëå ÕIÕ âåêà, äëÿ ÷åãî áûëè ñïåöèàëüíî âîññòàíîâëåíû äâà ïàðîâîçà è ïîøèòû èñòîðè÷åñêèå êîñòþìû. Âî âðåìÿ ìåðîïðèÿòèÿ òîðæåñòâåííî îòêðûò ïàìÿòíûé çíàê â ÷åñòü 150-ëåòèÿ ÁÆÄ.  Íà ñíèìêàõ: 1. Âî âðåìÿ ìåðîïðèÿòèÿ òîðæåñòâåííî îòêðûò ïàìÿòíûé çíàê â ÷åñòü 150-ëåòèÿ ÁÆÄ. Çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà òðàíñïîðòà è êîììóíèêàöèé Àëåêñàíäð Øèøêî, íà÷àëüíèê Áåëîðóññêîé æåëåçíîé äîðîãè Âëàäèìèð Ìîðîçîâ, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Ãðîäíåíñêîãî îáëèñïîëêîìà Âëàäèìèð Äåøêî. 2-5. Âî âðåìÿ ýêñêóðñèîííî-êóëüòóðíîé òóðèñòè÷åñêîé ïðîãðàììû ïî ìàðøðóòó Ãðîäíî – Ïîðå÷üå. 6-11. Íà ñòàíöèè Ïîðå÷üå ñîñòîÿëîñü òåàòðàëèçîâàííîå ïðåäñòàâëåíèå "Ïðèáûòèå ïåðâîãî ïîåçäà èç Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà". Ôîòî  Ëåîíèäà Ùåãëîâà, ÁåëÒÀ.Запоўнены ўдзельнікамі свята цягнік адправіўся ў Парэчча.

Так быў пакладзены пачатак рэалізацыі праекта стварэння гісторыка-турыстычнага комплексу Беларускай чыгункі на ўчастку Гародня-Парэчча. Яго распрацаваў інстытут «Гроднаграмадзянпраект». Пасля юбілейных урачыстасцяў Баранавіцкае аддзяленне БЧ адклала праект на няпэўны час.

https://www.youtube.com/watch?v=cFfhv8FAgh4

Зараз рэтрацягнік стаіць на запасным шляху чыгуначнай станцыі Ваўкавыск. Акрамя яго, тут знайшлі прытулак яшчэ тры паравозы. Лакаматыў рэтрацягніка спраўны і хоць сёння можа выехаць, толькі падкінь вугольчыка.

Раз-два ў год яго буксіруюць у Баранавічы на ​​вялікія святы і паказваюць гараджанам. А вось да Гародні, куды па праекце павінен быў курсаваць, ён пакуль не дайшоў. Чаму б гэта не зрабіць, напрыклад, хаця б у час правядзення XI Рэспубліканскага фестывалю нацыянальных культур?

Фота БелТА