Куды падзеўся рэтрацягнік?27 снежня 2012 года добра запомніўся тым, хто прымаў удзел у святкаванні 150-годдзя Беларускай чыгункі. На чыгуначным вакзале пачуўся ўжо прызабыты гудок паравоза. У Гародню прыбыў адноўлены рэтрацягнік. У яго ў складзе паравоз і два вагона. Каб сабраць адзін спраўна дзеючы лакаматыў, з Крычава прыгналі два паравозы, паведамляе grodnonews.by.

Ðåòðî-ïîåçä ïðèáûë íà ïåðâóþ áåëîðóññêóþ æåëåçíîäîðîæíóþ ñòàíöèþ Ïîðå÷üå Ðåòðî-ïóòåøåñòâèå ê ïåðâîé áåëîðóññêîé æåëåçíîäîðîæíîé ñòàíöèè Ïîðå÷üå (Ãðîäíåíñêèé ðàéîí) ñîñòîÿëîñü 27 äåêàáðÿ. ÁÆÄ îðãàíèçîâàëè ýêñêóðñèîííî-êóëüòóðíóþ òóðèñòè÷åñêóþ ïðîãðàììó ïî ìàðøðóòó Ãðîäíî – Ïîðå÷üå, ïîñâÿùåííóþ 150-ëåòèþ ñòàëüíîé ìàãèñòðàëè. Åå ó÷àñòíèêè îòïðàâèëèñü ïî ïåðâîìó ïîñòðîåííîìó â Áåëàðóñè ó÷àñòêó æåëåçíîé äîðîãè – îò ñòàíöèè Ãðîäíî äî ñòàíöèè Ïîðå÷üå.  Íà ñòàíöèè Ïîðå÷üå ñîñòîÿëîñü òåàòðàëèçîâàííîå ïðåäñòàâëåíèå "Ïðèáûòèå ïåðâîãî ïîåçäà èç Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà". Ãîñòè óâèäåëè ïîåçä â ñòèëå ÕIÕ âåêà, äëÿ ÷åãî áûëè ñïåöèàëüíî âîññòàíîâëåíû äâà ïàðîâîçà è ïîøèòû èñòîðè÷åñêèå êîñòþìû. Âî âðåìÿ ìåðîïðèÿòèÿ òîðæåñòâåííî îòêðûò ïàìÿòíûé çíàê â ÷åñòü 150-ëåòèÿ ÁÆÄ.  Íà ñíèìêàõ: 1. Âî âðåìÿ ìåðîïðèÿòèÿ òîðæåñòâåííî îòêðûò ïàìÿòíûé çíàê â ÷åñòü 150-ëåòèÿ ÁÆÄ. Çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà òðàíñïîðòà è êîììóíèêàöèé Àëåêñàíäð Øèøêî, íà÷àëüíèê Áåëîðóññêîé æåëåçíîé äîðîãè Âëàäèìèð Ìîðîçîâ, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Ãðîäíåíñêîãî îáëèñïîëêîìà Âëàäèìèð Äåøêî. 2-5. Âî âðåìÿ ýêñêóðñèîííî-êóëüòóðíîé òóðèñòè÷åñêîé ïðîãðàììû ïî ìàðøðóòó Ãðîäíî – Ïîðå÷üå. 6-11. Íà ñòàíöèè Ïîðå÷üå ñîñòîÿëîñü òåàòðàëèçîâàííîå ïðåäñòàâëåíèå "Ïðèáûòèå ïåðâîãî ïîåçäà èç Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà". Ôîòî  Ëåîíèäà Ùåãëîâà, ÁåëÒÀ.Запоўнены ўдзельнікамі свята цягнік адправіўся ў Парэчча.

Так быў пакладзены пачатак рэалізацыі праекта стварэння гісторыка-турыстычнага комплексу Беларускай чыгункі на ўчастку Гародня-Парэчча. Яго распрацаваў інстытут «Гроднаграмадзянпраект». Пасля юбілейных урачыстасцяў Баранавіцкае аддзяленне БЧ адклала праект на няпэўны час.

Зараз рэтрацягнік стаіць на запасным шляху чыгуначнай станцыі Ваўкавыск. Акрамя яго, тут знайшлі прытулак яшчэ тры паравозы. Лакаматыў рэтрацягніка спраўны і хоць сёння можа выехаць, толькі падкінь вугольчыка.

Раз-два ў год яго буксіруюць у Баранавічы на ​​вялікія святы і паказваюць гараджанам. А вось да Гародні, куды па праекце павінен быў курсаваць, ён пакуль не дайшоў. Чаму б гэта не зрабіць, напрыклад, хаця б у час правядзення XI Рэспубліканскага фестывалю нацыянальных культур?

Фота БелТА