Дарадца Парашэнкі: Да перамоваў павінны далучыцца Еўразвяз і ЗШАБо гэта не канфлікт паміж Расеяй і Украінай, гэта — канфлікт цывілізацыяў, заявіў журналістам дарадца прэзідэнта Украіны Ігар Смяшко, які ўдзельнічае ў канферэнцыі «Менскі дыялог».

Ýêñ-ïðåäñåäàòåëü Ñëóæáû áåçîïàñíîñòè Óêðàèíû è Ãëàâíîãî óïðàâëåíèÿ ðàçâåäêè Ìèíèñòåðñòâà îáîðîíû Èãîðü Ñìåøêî âî âðåìÿ çàñåäàíèÿ êðóãëîãî ñòîëà «Ïîëèòè÷åñêèå ïðîöåññû â Óêðàèíå: âàðèàíòû îáíîâëåíèÿ âëàñòè», â Êèåâå, â ÷åòâåðã, 18 èþíÿ 2009 ã.  õîäå çàñåäàíèÿ êðóãëîãî ñòîëà Èãîðü Ñìåøêî ñîîáùèë, ÷òî èíèöèèðóåò ñîçäàíèå íîâîãî îáùåíàöèîíàëüíîãî îáùåñòâåííîãî îáúåäèíåíèÿ âåòåðàíîâ âñåõ ñèëîâûõ ñòðóêòóð Óêðàèíû. Îí çàÿâèë, ÷òî â ðàìêàõ ýòîé îðãàíèçàöèè âïåðâûå îáúåäèíÿòñÿ ïðåäñòàâèòåëè âñåõ áåç èñêëþ÷åíèÿ ñèëîâûõ âåäîìñòâ ãîñóäàðñòâà: Âîîðóæåííûõ ñèë, ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ, ñïåöèàëüíûõ ñëóæá. «Ãëàâíîé öåëüþ ýòîãî îáúåäèíåíèÿ äîëæíî ñòàòü çàíÿòèå äîñòîéíîãî ìåñòà â ãîñóäàðñòâåííîé ïîëèòè÷åñêîé è îáùåñòâåííîé æèçíè Óêðàèíû è àêòèâíîå ó÷àñòèå â áîðüáå çà äàëüíåéøåå ðàçâèòèå ìîùíîãî è áîãàòîãî ãîñóäàðñòâà», - ïîä÷åðêíóë Ñìåøêî. Ïî åãî óáåæäåíèþ, ýòî îáùåñòâåííîå îáúåäèíåíèå äîëæíî ñòàòü ñîñëîâíûì õðåáòîì äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ íàñòîÿùåé íàöèîíàëüíîé ïîëèòè÷åñêîé ýëèòû, êîòîðàÿ «ñïîñîáíà ïîäíÿòüñÿ íàä óçêèìè èíòåðåñàìè ïîëèòè÷åñêèõ êëàíîâ è âçÿòü íà ñåáÿ îòâåòñòâåííîñòü çà äàëüíåéøåå ðàçâèòèå ãîñóäàðñòâà». Ôîòî Ñåðãåÿ Ñâåòëèöêîãî / ÓÍÈÀÍ

— Гэта не канфлікт Расеі і Украіны — гэта канфлікт двух цывілізацыяў, і для таго, каб вырашыць яго трэба, каб удзельнікі гэтага канфлікту мелі адпаведны фармат. Як мінімум, Еўразвяз і Злучаныя Штаты Амерыкі павінны таксама прысутнічаць за сталом перамоваў.  

Ігар Смяшко лічыць, што менавіта няправільная ацэнка прыроды канфлікту Захадам сталася прычынай таго, што ўсе пункты Менскіх пагадненняў выкананыя толькі часткова. «Праблема ў тым, што Захад, які, як вядома, мае рэсурсы на парадак вышэйшыя, чым у Расеі, не сфармаваў сваю стратэгію ні ў дачыненні да Украіны, ні ў дачыненні да Расеі», — сказаў дарадца Пятра Парашэнкі.

Беларускае Радыё Рацыя