„Прызванні айца Гаўрыіла” – рэпартаж Улі Шубзды і Юркі ЛяшчынскагаЗёл­ка­мі бу­ду­чы ма­нах за­хап­ляў­ся ўжо з са­мо­га дзя­цін­ства. Ця­гам га­доў стаў ад­ным з вя­до­мых у Поль­ш­чы і све­це ма­на­хаў, зай­ма­ю­чых­ся фі­та­тэ­ра­пі­яй. Лю­дзі з Суп­рас­лі, Бе­ла­сто­ка, Са­коль­ш­чы­ны на­ват і па той пры­чы­не вель­мі шка­да­ва­лі яго­на­га ады­хо­ду з Суп­рас­ль­ска­га ма­на­сты­ра. Ка­лі вы­ра­шыў пе­ра­ся­ліц­ца ў скіт, на­да­лей пры­маў лю­дзей.

Архімандрыт Гаўрыіл сышоў з жыцця 22 лістапада 2018 года ў веку 56 гадоў. Пахавалі яго, так як хацеў, у скіце, дзе арганізаваў манаскае жыццё з 2009 года.