На Падляшшы пройдзе Фестываль Беларускай Традыцыі SONCAHRAJНа Падляшшы ў чэрвені – ліпені пройдзе Фестываль Беларускай Традыцыі SONCAHRAJ

SONCAHRAJ – гэта сустрэча са спеўнай традыцыяй беларусаў, а таксама нагода пазнаёміцца з рознымі элементамі творчай ды кулінарнай спадчыны нашых продкаў.

У межах Фестывалю пройдзе серыя майстар-класаў аўтэнтычнага спеву для мясцовых калектываў з Беласточчыны. Сёлета з інструктарамі народнага спеву сустрэнуцца гурты Kresovki, Каліна ды Сямейны гурт „Triada”.

Вынікі працы і сваю творчасць яны прадставяць у час беларускіх фэстаў:

19 чэрвеня ў Дубічах Царкоўных,

25 чэрвеня ў Залуках,

3 ліпеня ў Нарве.

Вялікі фінал Фестывалю Беларускай Традыцыі SONCAHRAJ пройдзе 9ліпеня ў вёсцы Саколе (гміна Міхалова). Цягам дня ўдзельнікаў чакае магчымасць пабачыць купальскія традыцыі беларусаў, прыняць удзел у майстар-класах традыцыйнага спеву ды танцаў, вырабе выцінанак, краек ды розных іншых традыцыйны храмёстваў. Гэта таксама будзе нагода скаштаваць традыцыйныя беларускія стравы.

фота з фэйсбуку TUTAKA

У канцэртнай прасторы пачуем як аўтэнтычныя беларускія гурты, гэтак і тых, хто натхняецца спеўнай традыцыяй у сучасным аздабленні. Сярод запрошаных гасцей: GUDA, IvaSativa ды іншыя. На канцэртнай пляцоўцы сваё 25-годдзе творчай дзейнасці адзначыць знаны беларускі гурт KRIWI.

SONCAHRAJ – даніна памяці мінулым пакаленням, але таксама натхненне для сучаснасці.

Галоўны партнёр фестывалю: Гміна Міхалова

Партнёры: Музей Малой Бацькаўшчыны ў Студзіводах, Гмінны Асяродак Культуры, Спорту і Рэкрэацыі ў Дубічах Царкоўных, Гмінны Цэнтр Культуры ў Гарадку, Нарваўскі Асяродак Культуры, Infinity Group, Беластоцкі лялечны тэатр. Суфінансаванне задачы ажыццяўляецца за кошт сродкаў Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі ў рамках праекту “Спеўны сход”.

Уканцэртнайпрасторыпачуемякаўтэнтычныябеларускіягурты,гэтакітых,хтонатхняеццаспеўнайтрадыцыяйусучаснымаздабленні.Сяродзапрошаныхгасцей:GUDA,IvaSativa ды іншыя.Наканцэртнайпляцоўцысвё25-годдзетворчайдзейнасціадзначыцьзнаныбеларускігурт KRIWISONCAHRAJ-данінапамяцімінулымпакаленням,алетаксаманатхненнедлясучаснасці. Сардэчна запрашаем!Галоўны партнёр: Гміна МіхаловаПартнёры:МузейМалойБацькаўшчыныўСтудзіводах,ГмінныАсяродакКультуры,СпортуіРэкрэацыіўДубічахЦаркоўных,ГмінныЦэнтрКультурыўГарадку,НарваўскіАсяродакКультуры, Infinity Group, Беластоцкі лялечны тэатр.СуфінансаваннезадачыажыццяўляеццазакоштсродкаўМіністэрстваўнутраныхспраўіадміністрацыі ў рамках праекту “Спеўны сход”.Урамкахпатрантжумыпрапануеммесцадлявашыхлагатыпа

Уканцэртнайпрасторыпачуемякаўтэнтычныябеларускіягурты,гэтакітых,хтонатхняеццаспеўнайтрадыцыяйусучаснымаздабленні.Сяродзапрошаныхгасцей:GUDA,IvaSativa ды іншыя.Наканцэртнайпляцоўцысвё25-годдзетворчайдзейнасціадзначыцьзнаныбеларускігурт KRIWISONCAHRAJ-данінапамяцімінулымпакаленням,алетаксаманатхненнедлясучаснасці. Сардэчна запрашаем!Галоўны партнёр: Гміна МіхаловаПартнёры:МузейМалойБацькаўшчыныўСтудзіводах,ГмінныАсяродакКультуры,СпортуіРэкрэацыіўДубічахЦаркоўных,ГмінныЦэнтрКультурыўГарадку,НарваўскіАсяродакКультуры, Infinity Group, Беластоцкі лялечны тэатр.СуфінансаваннезадачыажыццяўляеццазакоштсродкаўМіністэрстваўнутраныхспраўіадміністрацыі ў рамках праекту “Спеўны сход”.Урамкахпатрантжумыпрапануеммесцадлявашыхлагатыпа

[manual_related_posts]