Магіла Невядомага рыцара ў МсціславеМагіла знаходзіцца ля Замкавай гары – гэта драўляны Крыж з надпісам “Невядомаму рыцару, загінуўшаму ў Мсціслаўскай бітве 4 (16) лістапада 1502 года”.  

 4 (16‑га па но­вым сты­лі) ліс­та­па­да 1502 го­да ў Мсціславе ад­бы­ла­ся біт­ва вой­скаў Княст­ва Мас­коў­ска­га і Вя­лі­ка­га Княст­ва Лі­тоў­ска­га, войска ВКЛ на ча­ле з кня­зем Мі­ха­і­лам За­слаў­скім ад­сту­пі­ла да зам­ка, дзе за­чы­ні­лася. Шмат рыцараў загінула.

Парэшткі рыцара ў даспехах былі знойдзеныя ў рацэ Віхра ў 2013 годзе. Перапахаванне адбылося ў 2014 года падчас сярэднявечнага-фэсту. 

Ля пад­нож­жа Зам­ка­вай га­ры таксама ўста­ля­ва­на ар­ка ў го­нар во­яў – аба­рон­цаў Мсці­сла­ва.

Беларуская Радыё Рацыя